VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Článok I.

PREDMET ÚPRAVY

 

1.1       Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“) upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti YAMY s. r. o., so sídlom: Lotyšská 5185/44, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06, IČO: 50 541 765, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 114713/B ako predávajúceho (ďalej len „YAMY“ alebo „predávajúci“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, a to cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.cigibox.sk.

 

Článok II.

DEFINÍCIE

 

2.1       Pojmy definované v tomto článku II. všeobecných obchodných podmienok majú pre účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

 

2.2       E-shop. E-shop je internetový obchod spoločnosti YAMY umiestnený na internetovej stránke www.cigibox.sk, ktorý umožňuje nákup tovaru ponúkaného spoločnosťou YAMY na tejto internetovej stránke.

 

2.3       Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-shopu, avšak s registráciou môžu byť spojené určité výhody, ktoré spoločnosť YAMY môže ponúknuť registrovaným členom (napr. zľavy, informovanie o zľavách a akciách na pravidelnej a / alebo nepravidelnej báze). Kupujúci je povinný v rámci registrácie uvádzať len údaje, ktoré sú pravdivé, presné a úplné. Po dokončení registrácie bude vytvorený kupujúcemu na stránke www.cigibox.sk účet, prostredníctvom ktorého môže kupujúci objednávať dodanie tovaru. V prípade zmeny údajov kupujúceho, ktoré uviedol počas registrácie na stránke www.cigibox.sk, je kupujúci pri najbližšom prihlásení sa do svojho účtu povinný poskytnuté údaje aktualizovať. Spoločnosť YAMY nie je zodpovedná za následky:

 

 1.       uvedenia falošných alebo neúplných údajov počas registrácie alebo ich neaktualizovanie kupujúcim, alebo
 2.       sprístupnenia prihlasovacieho mena a hesla kupujúcim tretím osobám

 

2.4       Kupujúci. Využívať služby E-shopu spoločnosti YAMY môže iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a/alebo právnická osoba, ktorá prejavila vôľu kúpiť tovar cez E-shop a uzavrieť tak so spoločnosťou YAMY kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-Shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti YAMY a ktorá súhlasila s týmito všeobecne záväznými podmienkami (ďalej len „kupujúci“).

 

Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. 

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj príslušnými súvisiacimi predpismi.

 

Podnikateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, ako aj osoba, ktorá kupuje tovar na účely svojho podnikania.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodným podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

Na kupujúceho – podnikateľa sa nevzťahujú ustanovenia čl. IX. Zodpovednosť za vady a čl. X. Odstúpenie od zmluvy týchto všeobecných obchodných podmienok ani ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 420 a nasl. Obchodného zákonníka. Kupujúci - podnikateľ je oprávnený po registrácii sa v E-shope objednať po dohode so spoločnosťou YAMY aj tovar, ktorý nemá spoločnosť YAMY na sklade. Pre tento typ objednávky je spoločnosť YAMY oprávnená požadovať zálohovú platbu podľa vlastného uváženia a dodacie podmienky (najmä čas dodania) budú dojednané individuálne.

 

2.5       Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba odlišná od kupujúceho, ktorú kupujúci v záväznej objednávke určil ako splnomocnenú osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný / doručený. Nakoľko je E-Shop vzhľadom na charakter ponúkaného tovaru primárne určený užívateľom starším ako 18 rokov, kupujúci je povinný ako oprávnenú osobu uviesť výlučne osobu, ktorá dovŕšila minimálne 18 rokov veku a je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu.

 

2.6       Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

 

2.7       Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.cigibox.sk,  ktorá obsahuje najmä grafické a textové označenie tovaru (napr. názov tovaru, jeho zloženie, vlastnosti, atď.), informáciu o aktuálnej cene a o celkovom počte tovaru dostupného na sklade. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.cigibox.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú charakterovo predovšetkým rôzne druhy cigaretových puzdier.

 

Článok III.

UZATVORENIE ZMLUVY

 

3.1       K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej je spoločnosť YAMY povinná dodať kupujúcemu objednaný tovar a na základe ktorej je kupujúci povinný tovar prevziať a uhradiť spoločnosti YAMY kúpnu cenu a prepravné (ďalej len „kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti YAMY.

 

3.2       Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti YAMY. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.cigibox.sk a jeho odoslaním cez E-shop.

 

3.3       Objednávka obsahuje tiež:

 

-        vyhlásenie objednávateľa, ktorým potvrdzuje, že sa riadne a včas oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, a že s nimi súhlasí v celom rozsahu,

-        vyhlásenie objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom, o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,

-        udelenie bezvýhradného súhlasu objednávateľa so spracovaním a použitím jeho osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre interné účely spoločnosti YAMY, a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami zakotvenými v týchto VOP,

-        vyhlásenie objednávateľa, že všetky uvedené údaje sú pravdivé.

 

3.4       Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

-        odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany YAMY, a / alebo

-        márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

 

3.5       Prijatím návrhu na uzavretie zmluvy sa rozumie včasné písomné vyhlásenie spoločnosti YAMY adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť YAMY potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti YAMY neznamenajú prijatie návrhu.

 

3.6       Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Spoločnosť YAMY je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

 

3.7       Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, t.j. okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok spoločnosti YAMY dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

 

3.8       Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti YAMY. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť YAMY povinná prijať.

 

Článok IV.

KÚPNA CENA TOVARU

 

4.1       Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke tovaru, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky zo strany spoločnosti YAMY. Kúpna cena je vždy uvedená vrátane platnej DPH a je stanovená v mene EURO.

 

4.2       V kúpnej cene tovaru však nie sú zahrnuté náklady na prepravu tovaru zo skladu YAMY do kupujúcim zvoleného miesta dodania tovaru. Náklady na prepravu tovaru budú kupujúcemu účtované osobitne, a to podľa výberu spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci v objednávke zvolil.

 

4.3       Všetky mimoriadne akcie spoločnosti YAMY platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

 

4.4       Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar spoločnosti YAMY. Kupujúci je oprávnený zvoliť si pri objednávaní tovaru jednu z nasledovných možností uhradenia kúpnej ceny:

 1.       platba na účet spoločnosti YAMY platobnou kartou pred dodaním tovaru,
 2.       platba na účet spoločnosti YAMY platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru zo skladu spoločnosti YAMY,
 3.       platba prostredníctvom Slovenskej pošty („na dobierku“) pri prevzatí tovaru,
 4.       platba kuriérovi pri prevzatí tovaru,
 5.       platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru zo skladu spoločnosti YAMY.

 

4.5       Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti YAMY uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte. Pri platbe na účet spoločnosti YAMY sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

 

Článok V.

ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

 

5.1       Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, spoločnosť YAMY je povinná dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy bola medzi spoločnosťou YAMY a kupujúcim uzatvorená zmluva postupom podľa týchto VOP.

 

5.2       S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

 

5.3       V prípade, ak si kupujúci zvolí spôsob zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti YAMY, dodacia lehota začína plynúť momentom pripísania celej kúpnej ceny na účet spoločnosti YAMY za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

 

5.4       Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie, či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, spoločnosť YAMY a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

 

Článok VI.

MIESTO DODANIA

 

6.1       Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť YAMY ju ako miesto dodania potvrdila.

 

 

Článok VII.

SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

 

7.1       Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať prostredníctvom E-shopu v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

 

7.2       Kupujúci má na výber jeden z nasledovných spôsobov prepravy tovaru do miesta dodania:

 1.       Poštová preprava spravidla do 3-7 dní („na dobierku“),
 2.       Poštová preprava spravidla do 3-7 dní
 3.       Preprava kuriérom spravidla do 3-7 dní.

 

7.3       Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

 

7.4       V určitých prípadoch je spoločnosť YAMY oprávnená pozmeniť kupujúcim vybraný spôsob prepravy tovaru na iný ponúkaný spôsob prepravy pred akceptáciou objednávky. V tomto prípade bude kupujúci o tejto skutočnosti písomne informovaný a bude navrhnutá zmena objednávky a podmienok zmluvy a bude informovaný o zmene nákladov na dopravu. Zmena nákladov dopravy v dôsledku zmeny spôsobu prepravy nebude v neprospech kupujúceho.

 

7.5       Kupujúci berie na vedomie, že spoločnosť YAMY je oprávnená dodať tovar aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že aj pre takéto samostatné dodania tovaru platí cena prepravy ako pri akceptácii objednávky ( t.j. viac prepráv je účtovaných len za cenu jednej prepravy).

 

7.6       Spoločnosť YAMY, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci súhlasí s tým, aby spoločnosť YAMY poskytla tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.

 

Článok VIII.

DODANIE TOVARU

 

8.1       Záväzok spoločnosti YAMY dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Kupujúci je povinný od prepravcu/doručovateľa tovar riadne prevziať v rozsahu predávajúcim akceptovanej objednávky. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s dodacím listom obdrží kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

 

8.2       Záväzok spoločnosti YAMY dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť YAMY bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti YAMY.

 

8.3       Ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom mieste dodania, spoločnosť YAMY je oprávnená požadovať poplatok za uskladnenie; výšku poplatku ustanovuje osobitný predpis, prípadne určuje dohoda medzi účastníkmi. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti YAMY späť, je spoločnosť YAMY tiež oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

 

Článok IX.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 

9.1       Spoločnosť YAMY zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka) či dobe spotreby. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho skladovania, používania a / alebo nesprávneho zásahu.

 

9.2       Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení (balíkov/zásielok). V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín oznámiť dopravcovi i spoločnosti YAMY. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak je transportné balenie opatrené originálnou páskou spoločnosti YAMY, ktorá je poškodená alebo je zistené iné narušenie obalu balenia či zásielky o neoprávnenom otvorení zásielky alebo tovaru, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak. Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

 

9.3       Spoločnosť YAMY nezodpovedá za vady:

 1.       ak kupujúci spôsobil vadu tovaru sám,
 2.       ak kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 3.       ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
 4.       ak boli porušené ochranné plomby na tovare,
 5.       ak boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,
 6.       ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,
 7.       pri tovare predávanom za nižšiu cenu, ak pre takúto vadu bola dojednaná nižšia cena.

 

9.4       Záručná doba pre vína je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ako záručný list slúži doklad o kúpe.

 

9.5       Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

 

Článok X.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

10.1     Právo na odstúpenie od zmluvy: Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar; v prípade, ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, táto lehota plynie odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese YAMY s. r. o., Lotyšská 5185/44, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06, info@cigibox.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

10.2     Dôsledky odstúpenia od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr (tento text neuvádzajte v prípade zmlúv, pri ktorých ponúkate vyzdvihnutie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy).

 

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

10.3     Nemôžete odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

 

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

d) ďalšie skutočnosti uvedené v zákone č. 102/2014 Z. z.

 

10.4     Spoločnosť YAMY si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru spoločnosť YAMY vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti YAMY  na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti YAMY kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

 

10.5     Spoločnosť YAMY je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 1.       ak pri platbe na účet spoločnosti YAMY kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,
 2.       ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti YAMY,
 3.       ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,
 4.       ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti YAMY, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť YAMY schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach YAMY inak ho zaobstarať.

 

10.6     Odstúpenie spoločnosti YAMY od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti YAMY kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa kupujúcim nedohodne inak.

 

10.7     Odstúpenie spoločnosti YAMY od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti YAMY na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

 

10.8     Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť YAMY oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

 

Článok XI.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

11.1     Odoslanie objednávky cez E-shop YAMY je okrem iného podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

11.2     YAMY spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. YAMY zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

 

11.3     YAMY spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

 

11.4     V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií YAMY, bude mu ich YAMY zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na adrese info@cigibox.sk.

 

11.5     Spoločnosť YAMY vyhlasuje, že osobné údaje kupujúcich budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. Spoločnosť YAMY nesposkytne tretím osobám, s výnimkou osôb, ktoré sa podieľajú na dodaní objednaného tovaru (ako napr. kuriérske spoločnosti a pod.).

 

11.6     Účelom spracúvania osobných údajov je:

 1.       Vystavenie daňového dokladu - faktúry
 2.       Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
 3.       Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
 4.       Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom E-shopu,
 5.       Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
 6.       Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

 

Článok XII.

Orgán dozoru/dohľadu nad spoločnosťou YAMY

 

12.1     Orgán dozoru/dohľadu nad spoločnosťou YAMY je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27.

 

Článok XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

13.1     Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.12.2016.

 

13.2     Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

 

13.3     Spoločnosť YAMY si vyhradzuje vykonať akékoľvek zmeny týchto VOP. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.cigibox.sk.

 

13.4     Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

13.5     Nič v týchto Všeobecných obchodných podmienkach nie je možné vykladať v neprospech spotrebiteľa a tak, že by to znamenalo obmedzenie práv spotrebiteľa, priznaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane práva spotrebiteľa obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

 

13.6     V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.