Reklamačný poriadok

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

1.1       Spoločnosť YAMY s. r. o., so sídlom: Lotyšská 5185/44, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06, IČO: 50 541 765, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 114713/B (ďalej len „YAMY“ alebo „predávajúci“) vydáva v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a s ustanoveniami § 612 - 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) tento reklamačný poriadok, ktorý upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácií spotrebiteľov (ďalej ako „kupujúci“) v súvislosti s kúpou tovarov prostredníctvom internetu, a to cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.cigibox.sk.

 

1.2       Tento reklamačný poriadok je v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na internetovej stránke e-shopu spoločnosti YAMY – www.cigibox.sk.

 

Článok II.

Zodpovednosť za vady tovaru

 

2.1       Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení (balíkov/zásielok). V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín oznámiť dopravcovi i spoločnosti YAMY. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak je transportné balenie opatrené originálnou páskou spoločnosti YAMY, ktorá je poškodená alebo je zistené iné narušenie obalu balenia či zásielky o neoprávnenom otvorení zásielky alebo tovaru, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak. Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

 

2.2       Spoločnosť YAMY zodpovedá za to, že tovar je bez vád, má požadovanú, príp. právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.

 

2.3       Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, tiež za vady, ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe či dobe spotreby.

 

2.4       Predávajúci nezodpovedá za vady:

 

 1.       ak kupujúci spôsobil vadu tovaru sám,
 2.       ak kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 3.       ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
 4.       ak boli porušené ochranné plomby na tovare,
 5.       ak boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,
 6.       ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,
 7.       pri tovare predávanom za nižšiu cenu, ak pre takúto vadu bola dojednaná nižšia cena.

 

2.5       Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho skladovania, používania, a / alebo nesprávneho zásahu.

 

Článok III.

Záručná doba

 

3.1       Dĺžka záručnej doby

 

a)   Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak ide o použitú vec, záručná doba je 12 mesiacov.

 

b)   Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

 

c)   Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.

 

d)   Ak je vydaný záručný list, predávajúci ho riadne vyplní a potvrdí. Záručný list musí obsahovať: obchodné meno predávajúceho, jeho sídlo, obsah, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

 

3.2       Začiatok plynutia záručnej doby

 

a)   Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

 

b)   Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

3.3       Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. e-mailom), predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď (e-mailom); ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

 

 

Článok IV.

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

 

 

4.1       Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú písomne poštou u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený, a to na adrese: YAMY s. r. o., so sídlom: Lotyšská 5185/44, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06, a tiež na e-mailovej adrese info@cigibox.sk.

 

4.2       Kupujúci je povinný právo zo zodpovednosti za vady uplatniť

 

a)   najneskôr do uplynutia záručnej doby,

b)   pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, najneskôr v deň nasledujúci po kúpe,

 

inak práva zo zodpovednosti za vady zaniknú. Nesprávne účtovaný tovar je kupujúci povinný reklamovať ihneď po nákupe.

 

4.3       Pri reklamovaní vady poštou je kupujúci povinný predložiť tovar, na ktorom sa vyskytla vada, popis vady, kópiu dokladu o kúpe (faktúry), záručný list (ak bol k predanému tovaru veci vydaný), a kontaktné údaje kupujúceho. Dokumentácia chyby e-mailom vo forme priloženej fotografie môže zjednodušiť celý proces reklamácie. V žiadnom prípade bez predchádzajúceho písomného oznámenia reklamácie neposielajte tovar na adresu spoločnosti YAMY. Zásielky vrátené formou dobierky nebudú prijaté.

Článok V.

Povinnosti spoločnosti YAMY v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim

 

5.1       Prijatie reklamácie. Ak kupujúci riadne uplatní právo zo zodpovednosti za vady osobne, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba sú povinní poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré sú uvedené v bode 6. tohto reklamačného poriadku. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil.

 

5.2       Určenie spôsobu vybavenia reklamácie. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to v nasledovných lehotách:

 

a)   ihneď,

b)   v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,

c)   v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

5.3       Vybavenie reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie vydať kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie. Ak sa reklamácia vybaví opravou, predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 

5.4       Podmienky vybavenia reklamácie jej zamietnutím. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie

 

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

Článok VI.

Nároky kupujúceho v prípade riadneho uplatnenia reklamácie

 

6.1       Odstrániteľné vady tovaru.

 

a)   Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

b)   Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

c)   Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

6.2       Neodstrániteľné vady tovaru.

 

a)   Vady sa považujú za neodstrániteľné, ak:

 

 •        vadný tovar nie je možné z technického hľadiska opraviť,
 •        ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže tovar riadne užívať z dôvodu, že:

o    po oprave sa rovnaká vada vyskytne opätovne,

o    ak ide o väčší počet vád

 

b)   Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci nárok na:

 

 •        výmenu vadného tovaru za tovar bez vád;
 •        odstúpenie od zmluvy, ak kupujúci nesúhlasí s výmenou vadného tovaru

 

c)   Ak ide o iné neodstrániteľné vady (t.j. vady, ktoré nebránia tomu, aby sa tovar mohol užívať), má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

6.3       Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

 

Článok VII.

Záverečné ustanovenie

 

7.1       Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.12.2016.